Όροι & Προϋποθέσεις

ΡΗΤΡΑ 1 – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ συμφωνεί να ενοικιάσει την Θαλαμηγό στον ΝΑΥΛΩΤΗ και να μην συνάψει οποιαδήποτε άλλη συμφωνία για την Ναύλωση της Θαλαμηγού για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ συμφωνεί να εκμισθώσει την Θαλαμηγό και να καταβάλλει το Αντίτιμο της Ναύλωσης, την Προκαταβολή για Προμήθειες, εάν κι εφόσον έχει συμφωνηθεί προηγουμένως ότι ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα διευθετήσει το θέμα του εφοδιασμού εκ μέρους του ΝΑΥΛΩΤΗ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, σε διαθέσιμα κεφάλαια, κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί ή πριν από τις εν λόγω ημερομηνίες, μέσω κατάθεσης των ποσών στον Λογαριασμό που διευκρινίζεται στο παρόν Συμφωνητικό.

 

ΡΗΤΡΑ 2 – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κατά την έναρξη της Ναύλωσης, ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα παραδώσει την Θαλαμηγό στον Λιμένα Παράδοσης, και ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα παραλάβει το σκάφος πλήρως εφοδιασμένο και σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, έτοιμο για πλεύση, καθαρό, και σε συνολικά καλή κατάσταση και έτοιμο για χρήση, με πλήρη εξοπλισμό ο οποίος θα περιλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό ασφάλειας και επιβίωσης (μαζί με παιδικά σωσίβια, εάν στους συνεπιβάτες του Ναυλωτή περιλαμβάνονται και παιδιά), όπως ακριβώς απαιτούν οι κανονισμοί που τίθενται από την αρχή νηολόγησης της Θαλαμηγού, και θα παρέχει την δυνατότητα στον ΝΑΥΛΩΤΗ να χρησιμοποιήσει την Θαλαμηγό σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις διατάξεις της Ρήτρας 13. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν εγγυάται την άνεση της Θαλαμηγού σε κακές καιρικές συνθήκες όσον αφορά το σύνολο των ταξιδιών ή των διελεύσεων εντός της Περιοχής Ναύλωσης.

 

ΡΗΤΡΑ 3 – ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα επαναπαραδώσει την Θαλαμηγό στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ στο Λιμάνι Επαναπαράδοσης, έχοντας εξοφλήσει οποιαδήποτε χρέη με τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνθηκε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ κατά την Περίοδο Ναύλωσης, και με την Θαλαμηγό σε εξίσου καλή κατάσταση όπως και κατά την αρχική παράδοση, εξαιρώντας την φυσιολογική και εύλογη φθορά που προκαλείται λόγω της χρήσης. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δύναται, εάν κι εφόσον το επιθυμεί, να επαναπαραδώσει την Θαλαμηγό στον Λιμένα Επαναπαράδοσης και να αποβιβαστεί από το σκάφος προτού λήξει η Περίοδος Ναύλωσης, μολονότι η επαναπαράδοση της Θαλαμηγού σε νωρίτερο χρονικό διάστημα δεν συνεπάγεται ότι ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δικαιούται να απαιτήσει επιστροφή του ποσού του Αντιτίμου Ναύλωσης. 

 

ΡΗΤΡΑ 4 – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΟΩΝ

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα περιορίσει την πλεύση της Θαλαμηγού εντός της Περιοχής Πλεύσης και στο εντός των τοποθεσιών της Περιοχής Πλεύσης. Επίσης, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα περιορίσει τον χρόνο πορείας σε έξι (6) ώρες ημερησίως κατά μέσο όρο, εκτός από την περίπτωση όπου ο Καπετάνιος, κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, θα συμφωνήσει να υπερβεί τον χρόνο αυτό, ή εκτός εάν υφίσταται διαφορετική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

 

ΡΗΤΡΑ 5 – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ, ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΛΩΤΗ

α) Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ναύλωσης, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν θα επιτρέπει ποτέ την παραμονή περισσοτέρων καλεσμένων από αυτούς που αντιστοιχούν στον Μέγιστο Αριθμό Φιλοξενουμένων που Διανυκτερεύουν ή Επιβαίνουν στο Σκάφος, ο οποίος ορίζεται βάσει του παρόντος Συμφωνητικού. Κατ’ εξαίρεση στον περιορισμό που δηλώθηκε προηγουμένως, στην Θαλαμηγό θα επιτρέπεται να επιβαίνει ένας λογικός αριθμός φιλοξενουμένων εάν και εφόσον η Θαλαμηγός είναι ελλιμενισμένη με ασφάλεια σε λιμένα, και ο Καπετάνιος της Θαλαμηγού, κατά την απόλυτη του ευχέρεια, θα είναι αυτός που θα ορίσει πόσοι θα μπορούν να είναι οι φιλοξενούμενοι που θα μπορούν να παρευρίσκονται στην Θαλαμηγό.

β) Εάν στο σκάφος επιβαίνουν παιδιά, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για την ασφάλεια, την διαγωγή και την ψυχαγωγία τους.

γ) Η Θαλαμηγός, εκ φύσεως, ενδέχεται να μην ενδείκνυται για άτομα με σωματικές αναπηρίες, ή για άτομα που ακολουθούν ιατρική θεραπεία. Υπογράφοντας το παρόν Συμφωνητικό, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ εγγυάται την καλή φυσική κατάσταση, από ιατρική άποψη, του συνόλου των καλεσμένων του ΝΑΥΛΩΤΗ όσον αφορά το ταξίδι που προγραμματίζεται βάσει των διατάξεων του Συμφωνητικού αυτού. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ και οι καλεσμένοι του αναλαμβάνουν οι ίδιοι την εξασφάλιση όλων των απαραιτήτων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και των απαραιτήτων εμβολιασμών, για τις χώρες που πρόκειται να επισκεφθούν.

 

ΡΗΤΡΑ 9 – ΠΛΗΡΩΜΑ

O ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα στελεχώσει το Πλήρωμα της Θαλαμηγού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία, και θα μεριμνήσει για την κατάλληλη ένδυση, διατροφή και ασφάλιση των μελών του. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα εξασφαλίσει ότι ο Καπετάνιος και το Πλήρωμα θα συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς κάθε χώρας, στα ύδατα της οποίας θα πλεύσει η Θαλαμηγός όσο το παρόν Συμφωνητικό θα είναι σε ισχύ.

 

ΡΗΤΡΑ 7 – ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

α)  Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα εξασφαλίσει ότι ο Καπετάνιος θα δείχνει στον ΝΑΥΛΩΤΗ την ίδια προσοχή που θα έδειχνε στην περίπτωση όπου ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα ήταν ο ίδιος ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ. Ο Καπετάνιος θα συμμορφώνεται με κάθε εντολή, εντός λογικών πλαισίων, που θα του δίνει ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ όσον αφορά την διαχείριση, την λειτουργία και την κίνηση της Θαλαμηγού, εάν και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ανέμου, καιρού, ή και άλλες συνθήκες. Μολαταύτα, ο Καπετάνιος δεν θα δεσμεύεται να υπακούσει σε οποιαδήποτε εντολή, εάν αυτή, κατά την εύλογη γνώμη του Καπετάνιου, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την μετακίνηση της Θαλαμηγού προς οποιονδήποτε λιμένα ή προς οποιοδήποτε άλλο μέρος που δεν είναι ούτε ασφαλές, ούτε κατάλληλο για την Θαλαμηγό, ή που ενδέχεται να οδηγήσει στην μη επαναπαράδοση της Θαλαμηγού εκ μέρους του ΝΑΥΛΩΤΗ κατά την λήξη της Περιόδου Ναύλωσης, ή που ενέχει κίνδυνο παραβίασης των διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Ρήτρα 13 του παρόντος Συμφωνητικού.

β) Πέραν αυτού, με την επιφύλαξη κάθε άλλης αξίωσης για αποκατάσταση εκ μέρους του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, εάν, κατά την εύλογη γνώμη του Καπετάνιου, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ή οποιοσδήποτε από τους Καλεσμένους του ΝΑΥΛΩΤΗ, παραβιάσουν οποιαδήποτε από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη Ρήτρα 13, και εάν η παραβίαση αυτή συνεχιστεί αφού ο Καπετάνιος έχει δώσει έγκαιρη, συγκεκριμένη και γραπτή προειδοποίηση στον ΝΑΥΛΩΤΗ αναφορικά με μια τέτοιου είδους παραβίαση, τότε ο Καπετάνιος θα ενημερώσει τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ και τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ (ή τους ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΣ) και ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα καταγγέλλει άμεσα την Ναύλωση, ή θα δώσει εντολή στον Καπετάνιο να επιστρέψει την Θαλαμηγό στον Λιμένα Επαναπαράδοσης, και η Περίοδος Ναύλωσης θα λήγει με την επιστροφή της Θαλαμηγού στον Λιμένα Επαναπαράδοσης, όπου ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ και οι καλεσμένοι του θα αποβιβάζονται από το σκάφος, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα έχει ήδη καταβάλει στον Καπετάνιο οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές, ενώ ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν θα έχει δικαίωμα να του επιστραφεί οποιουδήποτε μέρους από το Αντίτιμο της Ναύλωσης.

γ) Ειδικά όσον αφορά την χρήση εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ, όπως ορίζεται βάσει των διατάξεων της Ρήτρας 16, ο Καπετάνιος θα έχει την εξουσία να απαγορεύσει την χρήση σχετικού εξοπλισμού από τον ΝΑΥΛΩΤΗ ή από οποιονδήποτε από τους Καλεσμένους του, εάν, κατά την εύλογη γνώμη του Καπετάνιου, ούτε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ, ούτε οι Καλεσμένοι του έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τέτοιου είδους εξοπλισμό, ή εάν συμπεριφέρονται με ανεύθυνο τρόπο, ή εάν, κατά τη χρήση τέτοιου εξοπλισμού, δεν επιδεικνύουν την απαιτούμενη μέριμνα για την ασφάλεια τρίτων. 

 

ΡΗΤΡΑ 8 – ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για το κόστος λειτουργίας, όπως αυτό ορίζεται ειδικά στην ενότητα με τίτλο «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ» που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος Συμφωνητικού, και η ευθύνη αυτή θα αφορά το σύνολο της Περιόδου Ναύλωσης, τόσο για τον ΝΑΥΛΩΤΗ, όσο και τους Καλεσμένους του ΝΑΥΛΩΤΗ. Έχοντας καταβάλλει την Προκαταβολή για Προμήθειες (Advance Provisioning Allowance – A.P.A.) μέσω του Λογαριασμού του Ναυλομεσίτη στον Ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται βάσει του Συμφωνητικού αυτού, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα ενημερώνεται κατά διαστήματα από τον Καπετάνιο αναφορικά με την εκταμίευση της Προκαταβολής για Προμήθειες, και εάν το υπόλοιπο δεν επαρκεί λόγω δαπανών, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα καταβάλει στον Καπετάνιο ένα επαρκές ποσό σε μετρητά προκειμένου να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό πιστωτικό υπόλοιπο.

Κατά τη λήξη της Περιόδου Ναύλωσης, και πριν από την αποβίβαση από τη Θαλαμηγό, ο Καπετάνιος θα παρουσιάσει τον ΝΑΥΛΩΤΗ μια αναλυτική κατάσταση δαπανών, στην οποία θα περιλαμβάνονται όσες το δυνατόν περισσότερες αποδείξεις δαπανών, και είτε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ στον Καπετάνιο το υπόλοιπο ποσό των δαπανών σε μετρητά, είτε ο Καπετάνιος θα επιστρέψει στον ΝΑΥΛΩΤΗ το πλεονάζον υπόλοιπο σε μετρητά, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Τα ποσά που αφορούν ειδικές απαιτήσεις ή ειδικό εξοπλισμό, μεταφορά στην ξηρά, εκδρομές ή οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που δεν εντάσσονται τυπικά στο λειτουργικό κόστος της Θαλαμηγού, ενδέχεται να πρέπει να εξοφληθούν μέσω του λογαριασμού του ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ προκαταβολικά, ή το ποσό τους να καταβληθεί στον Καπετάνιο κατά την επιβίβαση στο σκάφος, μαζί με την Προκαταβολή για Προμήθειες.

Εξαιρώντας την περίπτωση προηγούμενης εναλλακτικής γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, το λειτουργικό κόστος θα εξοφλείται σε μετρητά, στο ίδιο νόμισμα με το Αντίτιμο Ναύλωσης. Η εξόφληση με επιταγή, πιστωτική κάρτα ή άλλο αξιόγραφο δεν θα γίνεται αποδεκτή λόγω της ίδιας της περιηγητικής φύσης που έχει το εποχιακό πρόγραμμα της Θαλαμηγού. Ως εκ τούτου, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα διαθέτει αρκετά μετρητά προκειμένου να καλύψει κάθε αναμενόμενη δαπάνη, εντός λογικών πλαισίων, ή να έχει κανονίσει να καταθέσει επιπλέον κεφάλαια στον λογαριασμό του ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ.

 

ΡΗΤΡΑ 9 – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

α) Εάν ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν παραδώσει την Θαλαμηγό στον Λιμένα Παράδοσης κατά την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης, τότε ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα πρέπει να εξοφλήσει στον ΝΑΥΛΩΤΗ ποσό επισταλίας που θα χρεώνεται κατ’ αναλογία με κάθε ημέρα ή τμήμα ημέρας που θα χάνεται. Εναλλακτικά, έπειτα από αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα παρέχει την δυνατότητα επέκτασης της Περιόδου Ναύλωση κατ’ αναλογία με τις ημέρες ή τα τμήματα των ημερών που χάθηκαν λόγω της καθυστέρησης.

β) Εάν, για λόγους ανωτέρας βίας, οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ δεν παραδώσουν την θαλαμηγό εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών ή εντός μιας περιόδου που θα ισοδυναμεί με τον ένα έβδομο (1/7) της Περιόδου Ναύλωσης, ανάλογα με το ποια από τις δύο περιόδους είναι η συντομότερη, από το χρονικό διάστημα όπου θα πρέπει να γίνει η παράδοση, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα δικαιούται να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό. Σε τέτοια περίπτωση, η μόνη αξίωση αποζημίωσης που θα δικαιούται ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα είναι η επιστροφή του συνολικού ποσού που έχει καταβάλει στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ, χωρίς τόκους. Εναλλακτικά, έπειτα από αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, και σύμφωνα με το υπόλοιπο πρόγραμμα κρατήσεων της Θαλαμηγού, η Περίοδος Ναύλωσης θα επεκταθεί κατά χρονικό διάστημα που θα ισοδυναμεί με το χρονικό διάστημα που διήρκησε μεταξύ της ημερομηνίας παράδοσης και την ημερομηνία όπου παραδόθηκε η Θαλαμηγός.

γ) Σε περίπτωση που ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν παραδώσει την θαλαμηγό στον Λιμένα Παράδοσης κατά την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται βάσει του άρθρου β της παρούσας ρήτρας, για λόγους πέραν της ανωτέρας βίας, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα δικαιούται να θεωρήσει ότι το παρόν Συμφωνητικό ακυρώνεται με ευθύνη του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Ως εκ τούτου, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα δικαιούται την επιστροφή του συνολικού ποσού που έχει καταβάλει στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ, χωρίς τόκους, και θα δικαιούται επίσης να εισπράξει από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ αποζημίωση σε μετρητά για τις ζημίες που υπέστη. Το ποσό της εν λόγω αποζημίωσης θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται άμεσα βάσει της παρακάτω κλίμακας (το μέτρο της κλίμακας θα είναι η ημερομηνία όπου θα διαπιστώνεται η αδυναμία της έγκαιρης παράδοσης):

Ι) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ έχει ενημερωθεί για την καθυστέρηση εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ή περισσοτέρων μηνών πριν από την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης, τότε το ποσό θα ισοδυναμεί με το 7,5% του Αντιτίμου της Ναύλωσης.

ΙΙ) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ έχει ενημερωθεί για την καθυστέρηση εντός χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δεκατεσσάρων (14) ημερών, αλλά μικρότερο των τριών (3) μηνών πριν από την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης, τότε το ποσό θα ισοδυναμεί με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του Αντιτίμου της Ναύλωσης.

ΙΙΙ) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ έχει ενημερωθεί για την καθυστέρηση εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δεκατεσσάρων (14) ημερών πριν από την Περίοδο Ναύλωσης, τότε το ποσό θα ισοδυναμεί με το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του Αντιτίμου της Ναύλωσης.

δ) Εναλλακτικά, εκτός του πλήρους ποσού και της αποζημίωσης σε μετρητά που ορίζεται στο άρθρο γ της ρήτρας 9, ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ μπορεί εναλλακτικά να προσφέρει στον ΝΑΥΛΩΤΗ, για την ίδια Περίοδο Ναύλωσης και με χρέωση του ίδιου Αντιτίμου Ναύλωσης, μια θαλαμηγό αναβαθμισμένη σε σχέση με την αρχικά συμφωνηθείσα θαλαμηγό όσον αφορά το μέγεθος, την άνεση, και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η αντικατάσταση της Θαλαμηγού θα πρέπει προηγουμένως να συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, και θα ισχύει μόνο εάν οι ΝΑΥΛΩΤΕΣ δώσουν την συναίνεση τους για μια τέτοια αντικατάσταση.

 

ΡΗΤΡΑ 10 – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΔΟΣΗ

α) Σε περίπτωση που η επαναπαράδοση της Θαλαμηγού καθυστερήσει για λόγους ανωτέρας βίας, τότε η επαναπαράδοση θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν κατά το μετέπειτα διάστημα του χρόνου επαναπαράδοσης, και μέχρι η Θαλαμηγός να επαναπαραδοθεί, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού θα παραμείνουν σε ισχύ άνευ ποινών ή επιπλέον χρεώσεων για τον ΝΑΥΛΩΤΗ.

β) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν επαναπαραδώσει την Θαλαμηγό στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ στον Λιμένα Επαναπαράδοσης λόγω εκούσιας καθυστέρησης ή αλλαγής στο δρομολόγιο ενάντια στις συμβουλές του Καπετάνιου, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα πρέπει να καταβάλει άμεσα στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ το ποσό της επισταλίας με ημερήσια χρέωση, συν σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού της ημερήσιας χρέωσης, ενώ στην περίπτωση όπου η επαναπαράδοση καθυστερήσει πάνω από χρονικό διάστημα που θα υπερβαίνει τις εικοσιτέσσερις (24) ώρες, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα πρέπει να αποζημιώσει τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ για κάθε απώλεια ή ζημία που θα υποστεί ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ως συνέπεια της στέρησης της χρήσης της Θαλαμηγού, ή της ακύρωσης οποιασδήποτε μετέπειτα ναύλωσης της Θαλαμηγού, ή της καθυστέρησης στην παράδοση της Θαλαμηγού με σκοπό την μετέπειτα ναύλωση.

 

ΡΗΤΡΑ 11 – ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΛΩΤΗ

Εάν και εφόσον ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ κοινοποιήσει την πρόθεση του να ακυρώσει το παρόν Συμφωνητικό κατά την ημερομηνία έναρξης της Περιόδου Ναύλωσης, ή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης, ή στην περίπτωση όπου ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν εξοφλήσει, παρά το γεγονός ότι έχει λάβει σχετική ειδοποίηση, οποιαδήποτε οφειλή η οποία προβλέπεται βάσει του παρόντος Συμφωνητικού, τότε ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα δικαιούται να παρακρατήσει το συνολικό ποσό των πληρωμών που έχει κάνει ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ πριν από την ακύρωση.

 

ΡΗΤΡΑ 12 – ΒΛΑΒΗ Ή ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

α) Εάν, έπειτα από την παράδοση, η Θαλαμηγός ακινητοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω μηχανικής βλάβης, προσάραξης, σύγκρουσης, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας που θα δεν θα παρέχει στον ΝΑΥΛΩΤΗ τη δυνατότητα χρήσης της Θαλαμηγού, σε λογικά πλαίσια, για ένα χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μικρότερο των δώδεκα (12) διαδοχικών ωρών ή του ενός εβδόμου (1/7) της Περιόδου Ναύλωσης, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, και που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) διαδοχικές ώρες ή το ένα έβδομο (1/7) της Περιόδου Ναύλωσης, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι συντομότερο (και εφόσον η ακινητοποίηση δεν προκλήθηκε από οποιαδήποτε πράξη ή αμέλεια του ίδιου του ΝΑΥΛΩΤΗ), τότε ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα επιστρέψει στον ΝΑΥΛΩΤΗ το ποσό του Αντιτίμου της Ναύλωσης που θα αναλογεί στην ημερομηνία και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Θαλαμηγός ακινητοποιήθηκε ή κατέστη ακατάλληλη προς χρήση. Εναλλακτικά, έπειτα από αμοιβαία συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, και ανάλογα με τις περιστάσεις, η Περίοδος Ναύλωσης θα επεκταθεί κατά χρονικό διάστημα το οποίο θα ισοδυναμεί με το χρονικό διάστημα της ακινητοποίησης. Σε περίπτωση όπου ο ΝΑΥΛΏΤΗΣ θεωρήσει ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν την επίκληση της παρούσας Ρήτρας, τότε θα πρέπει να δηλώσει άμεσα γραπτώς στον Καπετάνιο την πρόθεση του να επικαλεστεί τα περιεχόμενα των διατάξεων της Ρήτρας.

β) Εάν, παρ’ όλα αυτά, η Θαλαμηγός χαθεί, ή υποστεί εκτενείς βλάβες όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τέτοιες που να μην επιτρέπουν την δυνατότητα επισκευής της Θαλαμηγού εντός χρονικού διαστήματος σαράντα οκτώ (48) ωρών ή ενός εβδόμου (1/7) της Περιόδου Ναύλωσης, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι συντομότερο, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό, κοινοποιώντας γραπτώς την καταγγελία αυτή στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ, ή, ελλείψει διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας, κοινοποιώντας γραπτώς την καταγγελία αυτή στον Καπετάνιο, ο οποίος θα θεωρείται ως εκπρόσωπος του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, και στο μετέπειτα διάστημα, μόλις καταστεί δυνατό έπειτα από μια τέτοιου είδους καταγγελία, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα εισπράξει από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ το ποσό του Αντιτίμου της Ναύλωσης που θα αναλογεί στο τμήμα της Περιόδου Ναύλωσης που απομένει έπειτα από την ημερομηνία και το χρονικό διάστημα όπου συνέβη η απώλεια ή η ακινητοποίηση της Θαλαμηγού, άνευ τόκων. Σε τέτοια περίπτωση, ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα θεωρείται ότι έχει επαναπαραδώσει το σκάφος, απλά και μόνο εγκαταλείποντας την θαλαμηγό στο σημείο όπου αυτή βρίσκεται. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ την καταβολή του κόστους της επιστροφής του ιδίου και των επιβατών του στον Λιμένα Επαναπαράδοσης, εντός λογικών πλαισίων, μέσω προγραμματισμένων δρομολογίων, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε κόστος διαμονής απαιτηθεί για τον σκοπό της επιστροφής.

γ) Τα άρθρα α και β της ρήτρας 12 δεν θα ισχύουν όσον αφορά τις χρονοναυλώσεις, δεδομένου ότι αυτές περιλαμβάνουν ειδικές ρήτρες για περιπτώσεις βλάβης ή ακινητοποίησης.

 

ΡΗΤΡΑ 13 – ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥ

α) Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα χρησιμοποιεί την Θαλαμηγό αποκλειστικά και μόνο ως σκάφος αναψυχής προς χρήση από τον ίδιο και/ ή προς χρήση από τους Καλεσμένους του. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα διασφαλίζει ότι στην Θαλαμηγό δεν θα επιβαίνουν κατοικίδια ή άλλα ζώα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα διασφαλίζει ότι τόσο η δική του συμπεριφορά, όσο και η συμπεριφορά των Καλεσμένων του, δεν θα προκαλούν ενόχληση σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, ούτε θα συμβάλλουν στο να πέσει η Θαλαμηγός σε ανυποληψία.

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας τα ύδατα της οποίας θα διασχίσει η Θαλαμηγός κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού, και θα διασφαλίζει ότι οι Καλεσμένοι του θα συμμορφώνονται εξίσου όσο και ο ίδιος.

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα διασφαλίζει ότι κάθε δεσμευμένα φορτία ή άλλα εμπορεύματα που ενδέχεται ήδη να υπάρχουν εντός της Θαλαμηγού, ή που ενδέχεται να μεταφερθούν εντός της Θαλαμηγού κατά τη διάρκεια της Ναύλωσης, θα έχουν εκτελωνιστεί πριν από τον απόπλου, εάν κι εφόσον ο εκτελωνισμός είναι απαραίτητος βάσει νόμων και κανονισμών.

Ο Καπετάνιος θα πληροφορεί άμεσα τον ΝΑΥΛΩΤΗ σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης των όρων αυτών είτε από τη μεριά του ίδιου του ΝΑΥΛΩΤΗ, είτε από τη μεριά των Καλεσμένων του, και σε περίπτωση όπου μια τέτοια παράβαση συνεχιστεί παρά την προειδοποίηση του Καπετάνιου προς τον ΝΑΥΛΩΤΗ, τότε ο Καπετάνιος θα ειδοποιεί τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, και ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα δικαιούται, μέσω γραπτής κοινοποίησης προς τον ΝΑΥΛΩΤΗ, να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της Ρήτρας 7 σε αυτό το Συμφωνητικό.

β) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ, ή οποιοσδήποτε από τους Καλεσμένους του, διαπράξουν οποιοδήποτε αδίκημα κατά των νόμων και των κανονισμών οποιασδήποτε χώρας, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την κράτηση οποιουδήποτε εκ των μελών του πληρώματος της Θαλαμηγού, ή την επιβολή προστίμου ή την φυλάκιση οποιουδήποτε μέλους του πληρώματος, ή την κράτηση, την σύλληψη, την δέσμευση ή την επιβολή προστίμου στην Θαλαμηγό, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα οφείλει να αποζημιώσει τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ για κάθε απώλεια, ζημία και δαπάνη με την οποία θα επιβαρυνθεί ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ, και ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα δικαιούται, μέσω κοινοποίησης προς τον ΝΑΥΛΩΤΗ, να καταγγείλει άμεσα το παρόν Συμφωνητικό.

Γίνεται επίσης κατανοητό μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η κατοχή ή χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών οποιουδήποτε είδους, ή η κατοχή και χρήση όπλων (ειδικά όσον αφορά πυροβόλα όπλα) θα αποτελεί επαρκή λόγο για τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ προκειμένου αυτός να καταγγείλει άμεσα την Ναύλωση χωρίς κανέναν δικαίωμα επιστροφής ποσών ή αποζημίωσης από τη μεριά του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

 

ΡΗΤΡΑ 14 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ δεν θα εκχωρήσει το παρόν Συμφωνητικό, όπως επίσης δεν θα υπενοικιάσει, ούτε θα παραδώσει τον έλεγχο της Θαλαμηγού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, και η εν λόγω συναίνεση θα δίνεται υπό τους όρους που θα τεθούν από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση.

 

ΡΗΤΡΑ 15 – ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥ

Σε περίπτωση όπου ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ συμφωνήσει την πώληση της Θαλαμηγού έπειτα από την υπογραφή του παρόντος Ναυλοσυμφώνου, αλλά πριν από την παράδοση της Θαλαμηγού στον ΝΑΥΛΩΤΗ, τότε ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα γραπτώς τον ΝΑΥΛΩΤΗ και τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ σχετικά με την πώληση αυτή. Σε περίπτωση πώλησης του σκάφους, θα ισχύει μια εκ των παρακάτω διατάξεων:

α) Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο Αγοραστής να αναλάβει το Ναυλοσύμφωνο και να εκτελέσει την Ναύλωση υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις μέσω ενός νέου Ναυλοσυμφώνου μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Σε περίπτωση που η Ναύλωση δεν εκτελεστεί υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και με το ίδιο πλήρωμα ή με μια Θαλαμηγό παρόμοιων ή ανώτερων προδιαγραφών, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα δικαιούται να αρνηθεί να υπογράψει το νέο Ναυλοσύμφωνο.

Σε περίπτωση όπου ο Αγοραστής δείξει απροθυμία ή αδυναμία να εκπληρώσει το Ναυλοσύμφωνο, τότε ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα αναλάβει την Ναύλωση μιας εναλλακτικής Θαλαμηγού παρόμοιων ή ανώτερων προδιαγραφών, έναντι του ίδιου Αντιτίμου Ναύλωσης. Σε περίπτωση που η εναλλακτική Θαλαμηγός δεν είναι παρόμοιων ή ανώτερων προδιαγραφών, ή το πλήρωμα και οι δαπάνες της δεν είναι ίδιες όπως και προηγουμένως, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα δικαιούται να αρνηθεί την εναλλακτική Θαλαμηγό.

β) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου β της παρούσας ρήτρας, δεν υπογράψει ένα νέο Ναυλοσύμφωνο, ή εάν απορρίψει την προτεινόμενη αντικατάσταση του σκάφους, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα δικαιούται την επιστροφή του συνολικού ποσού που έχει καταβάλει στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ, άνευ τόκων, και θα δικαιούται επίσης την καταβολή, εκ μέρους του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, αποζημίωσης σε μετρητά για οποιεσδήποτε ζημίες ενδέχεται να υποστεί. Το ποσό της εν λόγω αποζημίωσης θα υπολογίζεται και θα εισπράττεται  βάσει της παρακάτω κλίμακας:

Ι) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ έχει ενημερωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ή περισσοτέρων μηνών πριν από την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης, τότε το ποσό θα ισοδυναμεί με το 7,5% του Αντιτίμου Ναύλωσης.

ΙΙ) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ έχει ενημερωθεί εντός χρονικού διαστήματος μεγαλύτερο των δεκατεσσάρων (14) ημερών, αλλά μικρότερο των τριών (3) μηνών πριν από την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης, τότε το ποσό θα ισοδυναμεί με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του Αντιτίμου Ναύλωσης.

ΙΙΙ) Εάν ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ έχει ενημερωθεί εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δεκατεσσάρων (14) ημερών πριν από την έναρξη της Περιόδου Ναύλωσης, τότε το ποσό θα ισοδυναμεί με το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του Αντιτίμου Ναύλωσης.

Η προμήθεια του ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ θα θεωρείται ως δεδουλευμένη κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, και ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα καταβάλει άμεσα το συνολικό ποσό της προμήθειας αυτής.

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα δικαιούται να μεταθέσει χρονικά την ναύλωση του σκάφους έπειτα από γραπτή ειδοποίηση προς τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ σχετικά με μια τέτοια χρονική μετάθεση, και να προχωρήσει στην ναύλωση εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών έπειτα από την ημερομηνία της μετάθεσης.

 

ΡΗΤΡΑ 16 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

α) Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα ασφαλίσει την Θαλαμηγό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Νόμου 2743/99, και η ασφάλιση θα περιλαμβάνει τα εξής:

Ι) Ασφάλιση ζημίας τρίτων για θάνατο και φυσικό τραυματισμό καλεσμένων και τρίτων που προκαλείται λόγω σύγκρουσης, ναυαγίου ή άλλης αιτίας, έναντι ποσού τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, ασχέτως αριθμού ατόμων,

ΙΙ) Ασφάλιση ζημίας τρίτων για υλική ζημία καλεσμένων και τρίτων που προκαλείται λόγω σύγκρουσης, ναυαγίου ή άλλης αιτίας, έναντι ποσού τουλάχιστον εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ,

ΙΙΙ) Θαλάσσια ρύπανση, έναντι ποσού τουλάχιστον ενενήντα χιλιάδων (90.000) Ευρώ.

β) Επιπροσθέτως, ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την χρήση εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις τις παραγράφου 3 της ρήτρας 7 του παρόντος Ναυλοσυμφώνου. Η ασφάλιση θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, και τις περιπτώσεις πολεμικής σύρραξης και απεργιών, και θα περιλαμβάνει ασφάλιση υγείας του πληρώματος και/ή ασφάλιση έναντι ζημίας τρίτων για ζημίες που ενδέχεται να σημειωθούν κατά τη διάρκεια όπου θα απασχολούνται στην Θαλαμηγό.

γ) Οι ασφαλίσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως (α & β) θα είναι υπό τους όρους και υπό τις φορολογικές απαλλαγές που συνηθίζονται για σκάφη του μεγέθους και του τύπου της Θαλαμηγού. Τα αντίγραφα των σχετικών συμβολαίων ασφάλισης θα διατίθενται για έλεγχο εκ μέρους του ΝΑΥΛΩΤΗ πριν από την Ναύλωση, έπειτα από κοινοποίηση προς τον Καπετάνιο, η οποία θα γίνει εντός λογικών πλαισίων, και τα εν λόγω αντίγραφα θα βρίσκονται εντός της Θαλαμηγού.

δ) Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα έχει μαζί του, τόσο εντός, όσο και εκτός του σκάφους, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για Προσωπικά Αντικείμενα, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάλυψη κάθε είδους Ιατρικών Δαπανών ή Δαπανών Ατυχημάτων, οι οποίες δεν θα καλύπτονται από την ασφάλιση της Θαλαμηγού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις Ι και ΙΙ της ρήτρας 16. Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη αμοιβαίως αποδέχονται ότι το παρόν Συμφωνητικό δεν περιλαμβάνει ασφάλιση για περιπτώσεις Ακύρωσης και Διακοπής.

 

ΡΗΤΡΑ 17 – ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΝΑΥΛΩΤΗ

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα θεωρείται υπεύθυνος μόνο για το κόστος ή τις απώλειες με τις οποίες θα επιβαρυνθεί για την αποκατάσταση ζημιών που θα προκληθούν από τον ΝΑΥΛΩΤΗ ή από τους καλεσμένους του (ασχέτως του εάν οι ζημιές αυτές έγιναν εκούσια ή ακούσια) στην Θαλαμηγό, ή για ζημιές που θα προκληθούν από οποιονδήποτε τρίτο, έως το ποσό του Ορίου Υπέρβασης (απαλλαγή) στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ για κάθε ατύχημα ή περιστατικό ξεχωριστά.

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ενδέχεται να υποχρεούται να εξοφλήσει οποιαδήποτε ποσά ξεπερνούν το Όριο Υπέρβασης (απαλλαγή) για κάθε ατύχημα ή περιστατικό, εάν τόσο ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ, ή οποιοσδήποτε καλεσμένο του Ναυλωτή, ενήργησαν (εκουσίως ή ακουσίως) με τρόπο που θα παρέκαμπτε, ή θα περιόριζε την ασφαλιστική κάλυψη του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.      

 

ΡΗΤΡΑ 18 – ΟΡΙΣΜΟΙ

α) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Στα πλαίσια του παρόντος Συμφωνητικού, ο όρος «Ανωτέρα Βία» αφορά οποιαδήποτε αιτία που συνδέεται άμεσα με πράξεις, γεγονότα, απουσία ενεργειών, παραλείψεις, ατυχήματα ή θεομηνίες πέραν από τον έλεγχο, εντός λογικών πλαισίων, είτε του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, είτε του ΝΑΥΛΩΤΗ (όπου συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι απεργίες, οι ανταπεργίες ή άλλες εργασιακές διαφορές, οι κοινωνικές αναταραχές, οι διαδηλώσεις, οι αποκλεισμοί, οι εισβολές, οι πόλεμοι, οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις, το σαμποτάζ, οι θύελλες, οι συγκρούσεις, η προσάραξη, η ομίχλη, η επιβολή νόμου ή κανονισμού από την μεριά Κρατών, οι μεγάλες μηχανικές ή ηλεκτρολογικές βλάβες πέρα από τον έλεγχο του πληρώματος, οι οποίες δεν οφείλονται σε αμέλεια εκ μέρους του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ).

β) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ, ΝΑΥΛΩΤΗΣ, ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ

Καθ’ όλο το κείμενο του Συμφωνητικού, οι όροι «ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ», «ΝΑΥΛΩΤΗΣ» και «ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ», καθώς και οι σχετικές με τους όρους αναφορικές αντωνυμίες, θα θεωρείται ότι ισχύουν, ασχέτως του εάν αντιστοιχούν σε αρσενικό ή θηλυκό γένος, ή σε εταιρική επωνυμία, ή σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

 

ΑΡΘΡΟ 19 – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Οποιαδήποτε διαφωνία που θα σχετίζεται με την ερμηνεία και την εκπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό θα επιλύεται μέσω διαιτησίας στην περιοχή του Πειραιά της Ελλάδας. Κάθε συμβαλλόμενος θα διορίζει έναν Διαιτητή, και ο τρίτος Διαιτητής – που θα είναι επικεφαλής της Διαιτησίας – θα διορίζεται από το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το παρόν Συμφωνητικό θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και θα υπάγεται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πειραιά στην Ελλάδα.

 

ΑΡΘΡΟ 20 – ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΣ

α) Η προμήθεια του ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ θα θεωρείται δεδουλευμένη από τη μεριά του ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ κατά την υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού, και θα εξοφλείται από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ επί του συνολικού Αντιτίμου Ναύλωσης, καθώς και τμηματικά, ανάλογα με τα όσα ισχύουν σχετικά με τις πληρωμές του Αντιτίμου Ναύλωσης. Σε περίπτωση Ακύρωσης ή Διακοπής εκ μέρους του ΝΑΥΛΩΤΗ, τότε η προμήθεια θα αφαιρείται ως δαπάνη από την κατάθεση, ενώ σε περίπτωση Ακύρωσης ή Διακοπής εκ μέρους του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, τότε η προμήθεια θα εξοφλείται από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

β) Σε περίπτωση που ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ επεκτείνει την Ναύλωση, ή σε περίπτωση όπου ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ ναυλώσει εκ νέου τη Θαλαμηγό από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών έπειτα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας Ναύλωσης, ασχέτως εάν η ναύλωση θα είναι με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις ή όχι, τότε ο ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ θα δικαιούται, και θα εισπράττει από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, προμήθεια επί του ακαθάριστου Αντιτίμου Ναύλωσης, το οποίο θα καταβάλλεται για την περαιτέρω ναύλωση, με τους ίδιους όρους που προβλέπονται βάσει της παρούσας ρήτρας.

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν θα υποχρεούται να πληρώσει προμήθεια στον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ σε περίπτωση εκ νέου ναύλωσης στις περιπτώσεις όπου θα ισχύουν τα παρακάτω:

Ι) Σε περίπτωση όπου υφίσταται άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

ΙΙ) Σε περίπτωση ήδη συμφωνηθείσας προμήθειας.

ΙΙΙ) Σε περίπτωση όπου η καταβολή της προμήθειας αποδεικνύεται βάσει νομικών εγγράφων.

Σε περίπτωση όπου έχει συμφωνηθεί χαμηλότερο ποσό προμήθειας, τότε ο ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ του αρχικού Ναυλοσυμφώνου θα δικαιούται να εισπράξει από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ την διαφορά που θα προκύπτει από την εφαρμογή των δύο διαφορετικών προμηθειών ναυλομεσιτείας. 

γ) Σε περίπτωση απευθείας συμφωνίας μεταξύ του ΝΑΥΛΩΤΗ και του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ σχετικά με την αγορά της θαλαμηγού εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών έπειτα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παρούσας ναύλωσης, τότε ο ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ θα δικαιούται, και θα εισπράττει από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, την τυπική ή φυσιολογική προμήθεια ναυλομεσιτείας.

δ) Οι ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΣ στο παρόν Συμφωνητικό δεν θα φέρουν ουδεμία ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, τραυματισμό, ή ακόμη και θάνατο ατόμου ή περιουσιακού στοιχείου που ανήκουν στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή τον ΝΑΥΛΩΤΗ, ή που ανήκουν σε οποιονδήποτε εκ των καλεσμένων, των αντιπροσώπων, ή των μελών του υπηρετικού προσωπικού του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή του ΝΑΥΛΩΤΗ.

 

ΡΗΤΡΑ 21 – ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΝΑΥΛΩΣΗΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Τα κεφάλαια που θα εισπράττονται από τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ θα πληρώνονται στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Οι Προκαταβολές για Προμήθειες θα πληρώνονται στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ πριν από την έναρξη της Ναύλωσης, και εγκαίρως, προκειμένου η Θαλαμηγός να εφοδιαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΝΑΥΛΩΤΗ.

 

ΡΗΤΡΑ 22 – ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα ειδοποιεί άμεσα τον Καπετάνιο εάν υπάρχει οποιοδήποτε παράπονο, και θα σημειώνεται ο χρόνος, η ημερομηνία και η φύση του παραπόνου.

Εάν, παρ’ όλα αυτά, το παράπονο αυτό δεν δύναται να επιλυθεί εντός της Θαλαμηγού, τότε ο ΝΑΥΛΩΤΗΣ θα ειδοποιεί τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ εκ μέρους του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, το συντομότερο δυνατόν έπειτα από το περιστατικό από το οποίο προέκυψε το παράπονο, και οπωσδήποτε εντός χρονικού διαστήματος εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από το εν λόγω γεγονός ή περιστατικό, εκτός και εάν μια τέτοια ειδοποίηση είναι αδύνατη λόγω βλάβης ή μη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού επικοινωνιών. Το παράπονο μπορεί να διατυπωθεί προφορικά με την πρώτη ευκαιρία, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με γραπτή επιστολή (μέσω αποστολή τηλεομοιοτυπίας, τηλετυπίας ή ταχυδρομικής επιστολής), στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής φύση του παραπόνου.

 

ΡΗΤΡΑ 23 – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κάθε κοινοποίηση που θα γίνεται, ή που απαιτείται να γίνεται, στα συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος Συμφωνητικού, θα αποστέλλεται με κάθε μορφή γραπτού κειμένου, και η σωστή της επίδοση θα τεκμηριώνεται μέσω αποστολής με συστημένο ταχυδρομείο στην σωστή διεύθυνση, μέσω ταχυδρομικής υπηρεσίας ή μέσω έμπιστης υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, ή μέσω αποστολής τηλεομοιοτυπίας ή τηλετυπίας προς τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή τον ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗ, στις διευθύνσεις τους που δηλώνονται στο παρόν Συμφωνητικό, ή, όσον αφορά τον ΝΑΥΛΩΤΗ, στην διεύθυνση που ο ίδιος έχει δηλώσει στα πλαίσια του παρόντος Συμφωνητικού, ή, εάν και εφόσον είναι εφικτό, στον ίδιο τον ΝΑΥΛΩΤΗ εντός της Θαλαμηγού.

 

ΡΗΤΡΑ 24 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Κατά την διαδρομή, οι πελάτες θα δύνανται να επιβιβάζονται ή να αποβιβάζονται στον λιμένα επιβίβασης.